مناقصه عمليات دستمزدی محوطه سازی محدوده بلوك های D١ و D٢ پروژه آسمان البرز

مناقصه عمليات دستمزدی محوطه سازی محدوده بلوك های D١ و D٢ پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد عمليات دستمزدي محوطه سازي محدوده بلوك

مناقصه اجرای دستمزدی تكميل عمليات ساختمانی مجموعه تجاری – خدماتی پروژه آسمان البرز

مناقصه اجرای دستمزدی تكميل عمليات ساختمانی مجموعه تجاری – خدماتی پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

عمليات دستمزدی اجرای اسكلت بتنی (سيستم قالب تونلي) پروژه صبا مشهد

عمليات دستمزدی اجرای اسكلت بتنی (سيستم قالب تونلي) پروژه صبا مشهد

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد عملیاتی برای شناسايي و ارزيابي پيمانكار

مناقصه عمليات دستمزدي محوطه سازي محدوده بلوك هاي D١ و D٢ پروژه آسمان البرز

مناقصه عمليات دستمزدي محوطه سازي محدوده بلوك هاي D١ و D٢ پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد عمليات دستمزدي محوطه سازي محدوده بلوك

عمليات دستمزدی اجرای اسكلت بتنی (سيستم قالب تونلی) پروژه صبا مشهد

عمليات دستمزدی اجرای اسكلت بتنی (سيستم قالب تونلی) پروژه صبا مشهد

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

مناقصه تأمين تيرچه بتني صنعتي پروژه ياس سپيد واوان

مناقصه تأمين تيرچه بتني صنعتي پروژه ياس سپيد واوان

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

مناقصه اجراي دستمزدي تكميل عمليات ساختماني مجموعه تجاري خدماتي پروژه آسمان البرز

مناقصه اجراي دستمزدي تكميل عمليات ساختماني مجموعه تجاري خدماتي پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

مناقصه عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی مسجد پروژه آسمان البرز

مناقصه عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی مسجد پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

مناقصه تهیه و تامین بتن آماده جهت فونداسیون و اسکلت و سقف های بتنی پروژه یاس سپید واوان

مناقصه تهیه و تامین بتن آماده جهت فونداسیون و اسکلت و سقف های بتنی پروژه یاس سپید واوان

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد