مناقصه تأمين لوله و اتصالات استاندارد پروژه صبا مشهد

مناقصه تأمين لوله و اتصالات استاندارد پروژه صبا مشهد

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

مناقصه خرید تهاتری لوله و اتصالات پروژه یاس سپید واوان

مناقصه خرید تهاتری لوله و اتصالات پروژه یاس سپید واوان

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

مناقصه عمليات خاكبرداری و پايدارسازی گود پروژه نيلوفر

مناقصه عمليات خاكبرداری و پايدارسازی گود پروژه نيلوفر

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

مناقصه خرید تهاتری لوله و اتصالات پروژه یاس سپید واوان

مناقصه خرید تهاتری لوله و اتصالات پروژه یاس سپید واوان

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

مناقصه عملیات خاکبرداری و پایدارسازی گود پروژه نیلوفر

مناقصه عملیات خاکبرداری و پایدارسازی گود پروژه نیلوفر

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

مناقصه اجراي عملیات خاکبرداری پروژه بهرود

مناقصه اجراي عملیات خاکبرداری پروژه بهرود

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

مناقصه اجرای دستمزدی عملیات دیوار چینی و وال پست بلوکهای ساختمانی 2D و 1-2Dپروژه یاس سپید واوان

مناقصه اجرای دستمزدی عملیات دیوار چینی و وال پست بلوکهای ساختمانی 2D و 1-2Dپروژه یاس سپید واوان

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد 

مناقصه عملیات دستمزدی اجرای فونداسیون ، اسکلت و سقف های بتنی پروژه چهارباغ

مناقصه عملیات دستمزدی اجرای فونداسیون ، اسکلت و سقف های بتنی پروژه چهارباغ

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

مناقصه اجراي عملیات خاکبرداری پروژه بهرود

مناقصه اجراي عملیات خاکبرداری پروژه بهرود

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد