مناقصه تهيه برگه های حقوقی و ارائه خدمات مهندسی آزمايشگاه خاك و بتن قطعات فاز چهارم پروژه آسمان البرز

مناقصه تهيه برگه های حقوقی و ارائه خدمات مهندسی آزمايشگاه خاك و بتن قطعات فاز چهارم پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر

فرم مناقصه عملیات دستمزدی اجرای اسکلت و سقف های بتنی پروژه نیلوفر

فرم مناقصه عملیات دستمزدی اجرای اسکلت و سقف های بتنی پروژه نیلوفر

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر

مناقصه دو مرحله ای عملیات دستمزدی اجرای اسکلت و سقف های بتنی پروژه کوی پرواز همدان

مناقصه دو مرحله ای عملیات دستمزدی اجرای اسکلت و سقف های بتنی پروژه کوی پرواز همدان

*مهلت تحویل اسناد تا روز شنبه 5 / 3 / 1403 ساعت 14 میباشد*

مناقصه عملیات دستمزدی اجرای فونداسیون ، اسکلت و سقف های بتنی ساختمان مدرسه پروژه آسمان البرز

مناقصه عملیات دستمزدی اجرای فونداسیون ، اسکلت و سقف های بتنی ساختمان مدرسه پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر

مناقصه خريد لوله و اتصالات برق و فاضلاب UPV پروژه صبا مشهد

مناقصه خريد لوله و اتصالات برق و فاضلاب UPV پروژه صبا مشهد

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر

مناقصه خريد لوله و اتصالات ٥ لايه پروژه صبا مشهد

مناقصه خريد لوله و اتصالات ٥ لايه پروژه صبا مشهد

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر