مزايده فروش آهن آلات تابلوی تبليغاتی پروژه آسمان البرز

مزايده فروش آهن آلات تابلوی تبليغاتی پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

مزایده حضوری اقلام ساختمانی

مزایده حضوری اقلام ساختمانی

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم  در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل مازاد برنیاز خود

مزایده لوازم باشگاه ورزشی

مزایده لوازم باشگاه ورزشی

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم  در نظر دارد نسبت به فروش لوازم باشگاه ورزشی

مزایده پیش فروش واحد های ویلایی

مزایده پیش فروش واحد های ویلایی

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم  در نظر دارد نسبت به واگذاری تعداد محدودی از