• نام پروژه: فاز اول مجتمع مسکونی آسمان البرز
  • موقعیت مکانی: گرمدره استان البرز
  • سال تکمیل پروژه: 1400
  • زیربنا: 109000 مترمربع
  • تعداد واحد مسکونی: 870

مجتمع مسکونی آسمان البرز​

فاز اول عملیات اجرایی:

فاز اول پروژه در قالب 870 واحد مسکونی با زیربنای کل حدود 000/109 متر مربع شامل 26 بلوک ساختمانی در 4 قطعه و با پیشرفت فیزیکی 92.48% بشرح ذیل در دست اجرا می باشد :

قطعه R2-5 :

عملیات اجرایی قطعه مذکور با زیربنای کل 8050 مترمربع ، شامل 3 بلوک ساختمانی و 70 واحد مسکونی با زیربنای مفید 6345 مترمربع، به پایان رسیده و در حال بهره برداری می باشد .

مجتمع مسکونی

قطعه R3-4 :

عملیات اجرایی قطعه مذکور با زیربنای کل 32500 مترمربع ، شامل 5 بلوک ساختمانی و 198 واحد مسکونی به اتمام رسیده و در حال بهره‌برداری می‌باشد.

قطعه R2-4 :

عملیات اجرایی قطعه مذکور با زیربنای کل 12000 مترمربع ، شامل 4 بلوک ساختمانی و 105 واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی کل حدود 100% تحویل موقت گردیده و در حال تحویل به متقاضیان می‌باشد.

قطعه R2-3 :

عملیات اجرایی قطعه مذکور با زیربنای کل 56200 مترمربع ، شامل 14 بلوک ساختمانی و 497 واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی کل 85.42 % در حال اجرا می‏باشد .