آیا پیش خرید ملک در ایران اقتصادی است؟

آیا پیش خرید ملک در ایران اقتصادی است؟

پاسخ به این سوال به شرایط متفاوتی که ممکن است در بازار ملک ایران وجود