آقای مهندس علی افتخار

آقای مهندس علی افتخار

معاون مالی و پشتیبانی و عضو هیات مدیره