آقای علی عظیمی

آقای علی عظیمی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره