آقای مهندس علی عظیمی

آقای مهندس علی عظیمی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره