جلسه ارزیابی شرکت خانه گستر یکم

جلسه ارزیابی شرکت خانه گستر یکم

جلسه ارزیابی شرکت خانه گستر یکم توسط ارزیابان مرکز ملی تعالی پیشرفت برگذار گردید.

شرکت خانه گستر یکم در هفتمین رقابت ارزیابی توسط ارزیابان مرکز ملی تعالی پیشرفت شرکت کرده و با توجه به تدوین استراتژی ، ماموریت ، به نامه های راهبردی و ارزش های نهایی و اقدامات موثر در پروژه های بهبود در مسیر تازه ای گام نهاده است.

شایان ذکر است جلسه با تلاوت آیات قرآن و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران  و پس از ایراد سخنرانی توسط مدیر عامل محترم و ارزیابان در ساعت 8 صبح آغاز و پس از 2 روز با انجام جلسه اختتامیه پایان یافت.