برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی کارکنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خانه گستر یکم کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی کارکنان روز 5 شنبه مورخ1 تیرماه 1402 با حضور مدیرعامل و هیات مدیره سازمان برگزار گردید. در این کارگاه که با هدف تقویت و ارتقاء مهارتهای ارتباطی با حضور اساتید به نام در این حوزه مورد آموزش قرار گرفت، با مشارکت و استقبال حداکثری کارکنان رو به رو شد.

بر این اساس علی عظیمی مدیرعامل شرکت خانه گستر یکم با تاکید بر ارج نهادن به بهبود روابط سازمان با مشتریان که اربابان شرکت محسوب می‌گردند، تقویت مهارتهای ارتباطی را از پایه ای‌ترین و اساسی ترین ملزومات خواند و بر رشد کارکنان در این حوزه و افزایش کارگاههای آموزشی مهارتی پرسنل تاکید نمود. همچنین بر تقویت ارتباطات با سایر ذی نفعان تاکید و ارزیابی دوره‌ای عملکرد کارکنان در جهت بهبود ارتباطات با مشتریان و ذی نفعان را در دستور کار مدیران آن سازمان قرار داد.

برگزاری کارگاه آموزشی افزایش مهارتهای ارتباطی کارکنان

در ادامه، بنا بر گزارش مدیر اداری آن شرکت افزایش برگزاری کارگاههای مهارتی کارکنان تا پایان سال جاری در تقویم آموزشی مشخص شده و برگزاری آن از جمله اقدامات پیش رو قرار گرفته است.