پیش فروش مجتمع مسکونی 124 واحدی واوان

پیش فروش مجتمع مسکونی 124 واحدی واوان

مجتمع مسکونی ۱۲۴ واحدی واوان شرکت خانه گستر یکم در نظر دارد به مناسبت اعیاد

مزایده حضوری اقلام ساختمانی

مزایده حضوری اقلام ساختمانی

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم  در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل مازاد برنیاز خود

مناقصه عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی مسجد پروژه آسمان البرز

مناقصه عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی مسجد پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

مناقصه تهیه و تامین بتن آماده جهت فونداسیون و اسکلت و سقف های بتنی پروژه یاس سپید واوان

مناقصه تهیه و تامین بتن آماده جهت فونداسیون و اسکلت و سقف های بتنی پروژه یاس سپید واوان

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

مناقصه اجرای دستمزدی عملیات فونداسیون و اسکلت و سقف های بتنی پروژه یاس سپید واوان

مناقصه اجرای دستمزدی عملیات فونداسیون و اسکلت و سقف های بتنی پروژه یاس سپید واوان

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد اجرای دستمزدی عملیات فونداسیون و اسکلت

مناقصه اجرای عملیات دیوار چینی و کارهای فلزی سبک 11 قطعه ویلایی پروژه آسمان البرز

مناقصه اجرای عملیات دیوار چینی و کارهای فلزی سبک 11 قطعه ویلایی پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد اجرای عملیات دیوار چینی و کارهای

مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز پروژه آسمان البرز

مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد اجرا و نگهداری فضای سبز پروژه

مزایده لوازم باشگاه ورزشی

مزایده لوازم باشگاه ورزشی

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم  در نظر دارد نسبت به فروش لوازم باشگاه ورزشی

مزایده پیش فروش واحد های ویلایی

مزایده پیش فروش واحد های ویلایی

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم  در نظر دارد نسبت به واگذاری تعداد محدودی از