مزایده حضوری اقلام ساختمانی

مزایده حضوری اقلام ساختمانی

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم  در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل مازاد برنیاز خود

مناقصه عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی مسجد پروژه آسمان البرز

مناقصه عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی مسجد پروژه آسمان البرز

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

مناقصه تهیه و تامین بتن آماده جهت فونداسیون و اسکلت و سقف های بتنی پروژه یاس سپید واوان

مناقصه تهیه و تامین بتن آماده جهت فونداسیون و اسکلت و سقف های بتنی پروژه یاس سپید واوان

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد

بهره‌مندی از اصول علمی در ایجاد پروژ‌ه‌های بهبود و تدوین استراتژی شرکت خانه‌گستر یکم

بهره‌مندی از اصول علمی در ایجاد پروژ‌ه‌های بهبود و تدوین استراتژی شرکت خانه‌گستر یکم

بهره‌مندی از اصول علمی در ایجاد پروژ‌ه‌های بهبود و تدوین استراتژی شرکت سرمایه گذاری خانه‌گستر

مناقصه اجرای دستمزدی عملیات فونداسیون و اسکلت و سقف های بتنی پروژه یاس سپید واوان

مناقصه اجرای دستمزدی عملیات فونداسیون و اسکلت و سقف های بتنی پروژه یاس سپید واوان

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم در نظر دارد اجرای دستمزدی عملیات فونداسیون و اسکلت

مزایده لوازم باشگاه ورزشی

مزایده لوازم باشگاه ورزشی

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم  در نظر دارد نسبت به فروش لوازم باشگاه ورزشی

مراسم افتتاح 454 واحد مسکونی و آغاز عملیات اجرایی ساخت 400 واحد مسکونی

مراسم افتتاح 454 واحد مسکونی و آغاز عملیات اجرایی ساخت 400 واحد مسکونی

مراسم افتتاح ۴۵۴ واحد مسکونی و آغاز عملیات اجرایی ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی   روز