مزایده پیش فروش واحد های ویلایی

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم 

در نظر دارد نسبت به واگذاری تعداد محدودی از واحد های مسکونی ویلایی پروژه آسمان البرز ( در دست احداث ) واقع در شهر گرمدره بلوار امیرآباد سایت 2800 واحدی آسمان البرز از طریق برگزاری مزایده عمومی و برمبنای قیمت پایه به شرح جدول مندرج در اسناد فراخوان و مطابق نقشه و نمونه قرارداد و مشخصات فنی اقدام نماید.

لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ نشر آگهی حداکثر تا ساعت 30 : 14 مورخ 19 / 8 / 1400 به دفتر مرکزی شرکت به آدرس : تهران خیابانولیعصر نرسیده به خیابان ظفر خیابان شهید بابک بهرامی پلاک 72 طبقه 2 واحد فروش جهت دریافت اسناد مزایده مراجعه نمایند.

بدیهی است نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات معامله و چگونگی تحویل ، همراه با اسناد مزایده تحویل خواهد گردید.

تلفن تماس

88650480-90 داخلی 250 آقای محققی

زمان

از تاریخ 1 / 7 / 1400 لغایت 19 / 8 / 1400